ПРOФЕСИОНAЛНИ ТEЧНИ СAПУНИ

ДOЗАТОРИ

СEНЗОРНИ ДOЗАТОРИ

ВЪЗМОЖНОСТ НА ПАЛЕТНИ ПРАТКИ ДО ВСЯКА ТОЧКА НА БЪЛГАРИЯ

ПРOФЕСИОНАЛНИ ПOЧИСТВАЩИ ПРEПАРАТИ И ДEЗИНФЕКТАНТИ

ДOЗАТОРИ

КOНСУМAТИВИ

СAНИТАРНО ОБOРУДВАНЕ (ДИСПEНСЪРИ, СEШОАРИ)

  • За тоалетна хартия, за кърпи за ръце и кухненско руло.
  • За течен сапун.
  • За ароматизатор спрей ( с дистанционно).
  • Сешоари.

ДЪРЖAЧИ И МEДИЦИНСКИ ПOКРИВАЛА

ХAРТИЕНИ КOНСУМАТИВИ

Фирмата е производител на хaртиени кoнсумативи

  • тоaлетна хaртия
  • хaртиени къpпи за ръце
  • прoфесионални кухненски рулa
  • сaлфетки и други

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ имат действие и се отнасят за всички извършени от нас доставки на територията на Република БЪЛГАРИЯ. Тези условия обвързват всички потребители на интернет магазина http://www.cleantrade-bg.com. С натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ'' КЛИЕНТЪТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
Идентифициране на КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на http://www.cleantrade-bg.com, съхранение на IP адреса на КЛИЕНТА, както и всяка друга информация. 
Продуктите, които се намират на интернет страницата на http://www.cleantrade-bg.com, не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. 
След кликане на бутона „ПОРЪЧАЙ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „КОШНИЦА". Това действие има правно обвързваща сила.
Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включен ДДС.

IІ. ДОСТАВКА

1. Извършване на доставка в град Пловдив и околността:

а) възможност за доставка с фирмения транспорт (според заетостта и графика на фирмата), възможност за лично вземане от наша складова база, доставка чрез куриер
б) минимална поръчка - 80 лв. без ДДС.

2. Извършване на доставка с куриер в цялата страна:

а) доставките се извършват с куриерска фирма до 72 часа, в зависимост от заявените количества и наличности. 
б) обемисти и големи количества стоки се транспортират на карго палета

3. Цени за доставка:

Доставката се поема от купувача.

Над 600.00 лв - индивидуална ОТСТЪПКА (договаря се по телефона).4. Срок на доставка:

а) по отношение на продукти, които са налични на склад към момента на заявката доставката се извършва в сроковете, посочени по-горе или по предварително индивидуално уговорени такива; 
б) по отношение на продукти, които не са налични на склад към момента на заявката, доставката се извършва в предварително индивидуално договорен срок на доставка. При неналични на склад продукти, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването им чрез изпращане на съобщение до посочения от КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, КЛИЕНТЪТ може да избира между: 
- отказ от поръчката, при което преведената сума му се възстановява; 
- да направи заместваща поръчка за същата сума; 
- когато към момента на заявката стоките не са достъпни, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка. 

5. Доставките се извършват от ДОСТАВЧИКА със собствени транспортни средства или с логистични фирми, с които ДОСТАВЧИКА има сключен договор. 

а) ДОСТАВЧИКЪТ не носи каквато и да е отговорност за доставки, които КЛИЕНТЪТ транспортира по свое желание и за своя сметка. 
б) Придружаващи всяка доставка документи са данъчна фактура, приемо-предавателен протокол, товарителница и/или други документи, съпътстващи стоката съгласно изискванията на КЛИЕНТА. При предаване на стоката КЛИЕНТЪТ е длъжен да приеме и подпише придружаващите я документи. 
в) Рискът от повреждане или загубване на стоката при доставката се носи изцяло от от КУРИЕРА, който извършва доставката и от КЛИЕНТА от момента, в който стоката му е предадена в негово владение. ДОСТАВЧИКЪТ не носи 
отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. 

ІІІ. ПЛАЩАНЕ – ВИДОВЕ И УСЛОВИЯ.


1. Плащане в брой на цялата стойност по издадена фактура при доставка на място (наложен платеж) от КЛИЕНТА. 
2. Плащане в брой на цялата стойност по издадена фактура в офис на ДОСТАВЧИКА или при получаване на продуктите, доставени на място на КЛИЕНТА от ДОСТАВЧИКА. 
3. Авансово плащане по банков път на цялата фактурна стойност при извършване на заявка за доставка, като плащането се извършва по следната банкова сметка на ДОСТАВЧИКА.
* Използването на отложено плащане и/или отстъпки от цени е възможно само при индивидуално договаряне и след сключване на „Договор за доставка" с КЛИЕНТА, съдържащ изричните и конкретни уговорки между страните в тази насока. 

ІV. РЕКЛАМАЦИИ

1. Рекламации за количество, нарушена цялост на опаковка и външни недостатъци на стоката могат да се правят само в момента на подписване на документа, който придружава всяка доставка, като забележките се отбелязват върху самия документ. 

2. Рекламации относно скрити недостатъци на стоката се предявяват на ДОСТАВЧИКА в писмена форма в рамките на три дни от получаването на доставката. След изтичане на срока считаме доставката за одобрена. Рекламации се приемат единствено, ако стоката е в оригинална опаковка, без следи от употреба. 

3. ДОСТАВЧИКЪТ не приема рекламации, дължащи се на неправилна употреба или злоумишлени действия от страна на КЛИЕНТА. 

4. Други права, особено такива за компенсация на разходи за непосредствени или посредствени щети, не се полагат на КЛИЕНТА. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да разреши възникналия проблем при пряко договаряне с КЛИЕНТА. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА1. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ДОСТАВЧИКА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

2. КЛИЕНТЪТ е длъжен да:

- да уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
- да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
- да не извършва злоумишлени действия; 
- при доказателства за такива действия като горепосочените или други зловредни, към заподозряните лица ще бъдат предприети законови действия. 

3. КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да заплати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна. 

4. С приемане на настоящите общи условия, КЛИЕНТЪТ предоставя своето съгласие и разрешение по смисъла на Закона за защита на личните данни, за използване на личните му данни от ДОСТАВЧИКА във връзка с взаимоотношенията между страните. 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДОСТАВЧИКА, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет магазина. 

2. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани. ДОСТАВЧИКЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ДОСТАВЧИКЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

3. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира на своите КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани,предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ защитава личните данни на КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове. Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 

4. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за КЛИЕНТА на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона. 

VІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА


1. При наличие на форсмажорни обстоятелтства, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на приети заявки за доставки, за срока на действие на същите. 

2. ДОСТАВЧИКЪТ информира КЛИЕНТА своевременно при прекратяване или забавяне на доставките, от страна на своите доставчици –производители, поради нарушения в производствената или логистична им дейности. 

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Всички допълнителни споразумения се сключват в писмена форма. 

2. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДОСТАВЧИКА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. 

3. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ДОСТАВЧИКЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя. 4. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са валидни считано от 22.03.2013 г.

Нашите клиенти:

Информация

Условия

Контакти

Фирма Клийн трейд ЕООД

Тел./Факс:  032/ 64 3323; 0878 350 749
E-mail: office@cleantrade-bg.com

Форма за контакт